Molto Molto Molto
Molto Molto Molto

POLITYKA PRYWATNOŚCI  SKLEPU INTERNETOWEGO MOLTOME.COM

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem  obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim  zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,  cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.  

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Alexandra Kamiński prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOLTO ALEXANDRA KAMIŃSKI wpisana do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw  gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Mickiewicza 47a, 81-866  Sopot, NIP 5851458641, REGON 222003386, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu:  48505076308 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. 

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym  podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z  zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie  wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce  prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie  Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych  osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę  z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych  do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu  Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym  wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek  przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub  rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.  

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane  osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)  przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są  przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie  bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem  przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków  technicznych lub organizacyjnych. 

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób  fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i  organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te  są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające  pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.  

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w  Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego. 

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których  nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z  podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych  Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki  prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.  

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z  działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.  Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania  zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie  Administratora.  3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na  podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli: 
Cel przetwarzania danych  Podstawa prawna przetwarzania danych  Okres przechowywania danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub  umowy o świadczenie Usługi  Elektronicznej lub podjęcie działań  na żądanie osoby, której dane  dotyczą, przed zawarciem w/w  umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia  RODO (wykonanie umowy) –  przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania umowy, której stroną jest  osoba, której dane dotyczą, lub do  podjęcia działań na żądanie osoby,  której dane dotyczą, przed zawarciem  umowy Dane są przechowywane przez okres  niezbędny do wykonania, rozwiązania  lub wygaśnięcia w inny sposób  zawartej Umowy Sprzedaży lub  umowy o świadczenie Usługi   Elektronicznej.
Marketing bezpośredni  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  dbaniu o interesy i dobry wizerunek  Administratora, jego Sklepu   Internetowego oraz dążeniu do  sprzedaży Produktów Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez   Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń  Administratora w stosunku do osoby,  której dane dotyczą, z tytułu   prowadzonej przez Administratora  działalności gospodarczej. Okres  przedawnienia określają przepisy  prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin  przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem   działalności gospodarczej wynosi trzy  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa  lata).  Administrator nie może przetwarzać  danych w celu marketingu   bezpośredniego w przypadku   wyrażenia skutecznego sprzeciwu w  tym zakresie przez osobę, której dane  dotyczą.
 
Marketing  Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia  RODO (zgoda) – osoba, której dane  dotyczą, wyraziła zgodę na   przetwarzanie swoich danych   osobowych w celach marketingowych  przez Administratora Dane przechowywane są do momentu  wycofania zgody przez osobę, której  dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg podatkowych  Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia  RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji  podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017  r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) –  przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres  wymagany przepisami prawa   nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych  (do czasu upływu okresu   przedawnienia zobowiązania   podatkowego, chyba że ustawy  podatkowe stanowią inaczej).
Ustalenie, dochodzenie lub   obrona roszczeń jakie może  podnosić Administrator lub jakie  mogą być podnoszone wobec  Administratora  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  ustaleniu, dochodzeniu lub obronie  roszczeń, jakie może podnosić  Administrator lub jakie mogą być  podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego  interesu realizowanego przez   Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń  jakie mogą być podnoszone wobec  Administratora (podstawowy termin  przedawnienia dla roszczeń wobec  Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze strony Sklepu  Internetowego i zapewnienie jej  prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  prowadzeniu i utrzymaniu strony  Sklepu Internetowego Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez   Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń  Administratora w stosunku do osoby,  której dane dotyczą, z tytułu   prowadzonej przez Administratora  działalności gospodarczej. Okres  przedawnienia określają przepisy  prawa, w szczególności Kodeksu  Cywilnego (podstawowy termin  przedawnienia dla roszczeń   związanych z prowadzeniem   działalności gospodarczej wynosi trzy  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa  lata).
Prowadzenie statystyk i analiza  ruchu w Sklepie Internetowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu  w Sklepie Internetowym celem  poprawy funkcjonowania Sklepu  Internetowego i zwiększenia   sprzedaży Produktów Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez   Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby,  której dane dotyczą, z tytułu   prowadzonej przez Administratora  działalności gospodarczej. Okres  przedawnienia określają przepisy  prawa, w szczególności Kodeksu  Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa  lata).
 

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne  jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania,  kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów  przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i  organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce  prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne  do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.  Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi  współpracującemu z Administratorem.  

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub  kategoriom odbiorców:  

4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w  przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub  przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi  lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania  dostawy Produktu Klientowi. 

4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie  Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane  osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie  Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.  

4.3.3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,  umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i  świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania  komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy  oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia  zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w  zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

4.3.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,  prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku  oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką  prywatności. 

4.3.5. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych  podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego  pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu  społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:  

4.3.5.1. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych  serwisu Facebook, Instagram, Whatsapp (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij) i w związku z tym gromadzi i udostępnia  dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal  Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj:  https://www.facebook.com/about/privacy/, tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875 oraz tutaj:  https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy-eea (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie  Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach  oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku, Instagramie lub  Whatsapp i czy jest zalogowany w jednym z powyższych serwisów). 

4.3.5.2. Pinterest Europe Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych  serwisu Pinterest i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony  Sklepu Internetowego do Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia) w  zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy (dane te  obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych  witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy  Usługobiorca ma konto w Pinterest i czy jest zalogowany w serwisie Pinterest).

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu  decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych  przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych  konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w  tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.  

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje  podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w  Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o  niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub  preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu  Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z  otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. 

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na  stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego  Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie  Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, 

aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.  

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny  sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia  zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są  w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.  

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na  podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO  oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn  związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6  ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na  podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,  chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec  interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby  marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec  przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w  jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z  Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu  Internetowego. 

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i  zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa,  czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep  Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:  https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można podzielić na różne rodzaje, według  następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:  

1) własne (tworzone przez stronę  Sklepu Internetowego 

Administratora) oraz  

2) należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż  

Administrator)

Ze względu na ich okres 

przechowywania na urządzeniu  osoby odwiedzającej stronę  Sklepu Internetowego:  

1) sesyjne (przechowywane do  czasu wylogowania się ze  

Sklepu Internetowego lub 

wyłączenia przeglądarki  

internetowej) oraz  

2) stałe (przechowywane przez  określony czas, zdefiniowany  

przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego  

usunięcia)

Ze względu na cel ich stosowania:  

1) niezbędne (umożliwiające 

prawidłowe funkcjonowanie strony  Sklepu Internetowego),  

2) funkcjonalne/preferencyjne  

(umożliwiające dostosowanie 

strony Sklepu Internetowego do  preferencji osoby odwiedzającej  stronę),  

3) analityczne i wydajnościowe  

(gromadzące informacje o  

sposobie korzystania ze strony 

Sklepu Internetowego),  

4) marketingowe, reklamowe i  

społecznościowe (zbierające  

informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w  celu wyświetlania tej osobie  

spersonalizowanych reklam i  

prowadzenia innych działań 

marketingowych w tym również na  stronach internetowych odrębnych  od strony Sklepu Internetowego,  takich jak portale społecznościowe

7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony  Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach: 

Cele stosowanie plików Cookies  w Sklepie Internetowym  

Administratora

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i  pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia  (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub  danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i  funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych  preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu  strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki  Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania  ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies statystyczne)

remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep  Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się  wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich  profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych  zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki  Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania  plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w  następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:  

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę 

W przeglądarce Firefox:  

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę 

W przeglądarce Internet Explorer:  (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) 

Strona 6 z

kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do  zakładki „Dopuszczone” lub  

„Zablokowane”, (3) kliknij pole  „Ciasteczka śledzące między  

witrynami”, „Elementy śledzące  serwisów społecznościowych” lub  „Treści z elementami śledzącymi”

przejdź do zakładki „Opcje  

internetowe”, (3) przejdź do zakładki  „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki  „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl  pliki”

W przeglądarce Opera:  

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę  kłódki po lewej stronie, (2) przejdź  do zakładki „Pliki cookie”.

w przeglądarce Safari:  

(1) kliknij menu „Preferencje”, (2)  przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)  kliknij w pole „Zarządzaj danymi  witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za  pomocą narzędzi dostępnych np. na  stronie:  

https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/

7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików  Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej  przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre  funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków  składania Zamówienia). 

7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z  plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez  ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy  przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 

w przeglądarce Chrome 

w przeglądarce Firefox 

w przeglądarce Internet Explorer 

w przeglądarce Opera 

w przeglądarce Safari 

w przeglądarce Microsoft Edge

7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych  przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają  Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są  w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym i analizie  ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz  sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których  odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. 

7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej  aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki  udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

7.9. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook  Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi  mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także  wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć  pod następującym adresem internetowym:  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.  

7.10. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu  Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na  inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu  Internetowego Administratora.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this site, you consent to this site's use of cookies.
Accept More info